Ignorera Gud!

Jag har i större delen av mitt liv betraktat mig som ateist. De intryck som jag fick som barn från min djupt religiösa farmor och mina troende föräldrar satte inte några djupa spår. I tidiga tonår blev jag klart övertygad om att någon Gud inte existerar och denna övertygelse har sedan följt mig genom livet. För några år sedan fick jag emellertid höra att jag alls inte är någon ateist, utan agnostiker, dvs. att jag inte förnekar Gud, men heller inte tror. Jag protesterade mot detta och vidhöll min självbild som ateist även om jag visst kunde hålla med om att jag inte har några egentliga argument för Guds icke-existens.

För ett par månader sedan fick jag genom bloggosfären syn på en beteckning för en ny variant på tvivlare, nämligen ignostiker, och det tyckte jag passade in bra på min uppfattning. Min tolkning av detta begrepp är att man uppfattar frågan om Guds existens som irrelevant. Man ignorerar helt enkelt eventuella övernaturliga väsen. I Wikipedia beskrivs det så här: "Ignosticism är en ståndpunkt som innebär att frågan om guds existens är meningslös då den inte har några verifierbara (eller testbara) konsekvenser, och därför kan ignoreras."


Detta liknar mycket den inställning som Epicurus hade några hundra år före kristus då han menade ungefär så här:


- Gudarna lever i sina världar långt borta och bryr sig inte om oss. Vi behöver inte heller bry oss om dem, utan bör satsa på att leva i harmoni med medmänniskorna istället.


När jag för ett tag sedan kommenterade på
Jimpans blogg föreslog jag följande hypotes:

Anta att det faktiskt finns ett högre väsen. En Gud som påverkar våra hjärnor på något, för oss, obegripligt sätt och därmed främjar tankar på gudstro. Den positiva syn på religion, som vi därmed har som grundton i vårt tänkande, får olika uttryck beroende på vår samhälleliga omgivning. Är vi födda i den kristna världen projicerar vi vår tro på Gud Fader, om än i olika form beroende på vilka inflytanden som dominerat i vår uppfostran. Är vi uppvuxna i arabländerna tror vi på Allah och i Asien blir det andra gudar som dominerar eller också projicerar vi religiositeten på någon halvgud i mänsklig gestalt såsom Buddha eller Jesus.

En sådan teori skulle ju vara logisk såtillvida att den tillåter olika varianter på religiositet och låter variationerna bestämmas av social evolution och/eller tillfälliga auktoriteter. Men vilken praktisk nytta har man av att tro på ett sådant högre väsen? Vi har ju ingen aning om vad detta väsen vill av oss, vilket syfte det har med oss och naturen eller på vilket sätt vi kan blidka det. Vi kan helt enkelt lika gärna ignorera det. Varje konkretisering av väsendet blir med nödvändighet subjektiv och tillbedjan av någon sådan konkretisering styrd av den tillfälligt valda omgivningens påverkan. Alltså, även en sådan halvreligiös hypotes leder till ignostisism!

 Kanske det första skriftliga ifrågasättandet av människans fåfänga sätt att tro sig vara skapad till Guds avbild är tom äldre än Epicurus:

"Människorna menar att gudarna avlats på samma sätt som de, att de har kläder och röster och kroppar som de. Etiopierna gör sina gudar svarta och plattnästa, trakierna säger att deras gudar har blå ögon och rött hår. Ja, och om oxar och hästar eller lejon hade händer och kunde måla med sina händer och framställa konstverk som människor, skulle hästarna måla gudar i hästars skepnad och oxar framställa sina gudar som oxar och göra deras kroppar till sin egen avbild".


Xenofanes, dryga 500 år f.kr.


Det är förstås så att vi istället skapat Gud till vår avbild och den guden kan vi utan risk för liv och hälsa ignorera, om bara samhällets mänskliga auktoriter inte hindrar oss.

Men, kan man invända, även om man inte kan påverka den påhittade Guden kan det ändå vara bekvämt och psykiskt lugnande att ha en tro, att slippa brottas med problem som livets ursprung och mening. Och ja, visst är det så, och jag unnar verkligen var och en en egen tro, teori, eller bild av hur det hänger ihop. Personligen har jag inga problem med att även ignorera dessa frågor.Andra bloggar om: , , , ,

Ordvrängare

I början av sommaren läste jag boken John Searle, "Konstruktionen av den sociala verkligheten". Jag retade tyvärr genast upp mig på den krångliga terminologin. Antagligen kan inte författaren Searle lastas för detta, men översättaren borde kunna göra bättre ifrån sig.

Vad sägs t.ex. om ordet intrinsikal. Istället för att översätta det engelska ordet intrinsic till svenskans inneboende väljer översättaren att försvenska det engelska ordet och därmed försvåra för läsaren. För även om man kan gissa sig till ordets betydelse ( om man kan lite engelska) kräver varje förekomst en extra eftertanke och är onödigt störande. Även om Searle inte menar exakt det som jag lägger i ordet inneboende, så skulle sammanhanget snart justerat min tolkning av ordet till något passande.

Ett annat exempel på en onödigt krånglig översättning är orden intentionalitet med t och intensionalitet med s. Searle behöver här tydligen hitta på ett nytt ord, intensionalitet med s, för att beskriva en språklig finess. Detta ord råkar i engelskan vara förvillande likt intentionalitet med t. Här borde översättaren till svenska glädjas åt att förväxlingsordet på svenska kan översättas till avsiktlighet och därmed bli klarare än engelskan. Men inte då, istället försvenskar han båda orden, tvingas till tilläggen med s respektive med t för att skilja dem åt och tvingar mig till ständiga omläsningar för att begripa.

Jag misstänker att översättaren är alltför osäker på Searles filosofi för att våga förenkla för den svenskspråkiga läsaren, han borde kanske arbetat vidare tills han förstått i enlighet med Karl Poppers råd:

"Varje intellektuell har ett mycket speciellt ansvar. Han har privilegiet och möjligheten att studera. I gengäld har han skyldigheten gentemot sina medmänniskor (eller "samhället") att presentera resultaten av sina studier så enkelt, klart och anspråkslöst som han kan. Det värsta som intellektuella kan göra - ärkesynden - är att försöka sätta sig själva som stora profeter gentemot sina medmänniskor och att imponera på dem med invecklade filosofier. Den som inte kan tala enkelt och klart borde hålla tyst och arbeta vidare tills han kan." (min översättning) 1)

En annan filosof som tycks ha bekymrat sig över anspråksfulla filosofiska texter är Wittgenstein, Hans efterträdare von Wright skriver:

"Med ett metafysiskt språkbruk avser Wittgenstein den tomgång hos ett språk som uppstår då orden blir frikopplade från språkspelens faktiska användning för språklig kommunikation och i stället används för att bygga vad Wittgenstein kallar luftslott i filosofens från språkets vardag isolerade hjärna". 2)

Efter att därmed ha fått ondgöra mig över bokens översättarbrister kan jag fundera över hur jag skall beskriva min tolkning av Searles filosofiska budskap. Resultatet kommer förhoppningsvis så småningom.1) Karl Popper, Against big words, i In search for a better world, 1994.
2) Georg Henrik von Wright, ... ett förändrat sätt att tänka och leva. I Myten om framsteget, 1993.Andra bloggar om: ,

Kan arkitektur representera lycka?

Alain de Botton har kommit ut med en ny bok: "Lyckans arkitektur". Den handlar faktiskt mycket just om arkitektur medan jag hade hoppats på lite mer fria filosofiska utsvävningar som de Botton brukar ägna sig åt. Boken inleds med en kort historik över arkitekturen i form av klassisk, gotisk och funktionell stil. Ordrika beskrivningar och fantasifulla förklaringsmodeller ger i början ett intryck av en alltför självsäker författare, men efter att ha läst några av de Bottons tidigare böcker förlåter jag en hel del. de Botton är nämligen synnerligen självironisk i grunden och jag tror att han i sina filosofiska studier i grunden anammat Sokrates visdom, insikten om vår oändliga okunnighet. Med en sådan insikt känner sig de Botton mera fri, kanske, till vilda spekulationer om konstnärers och arkitekters bakomliggande tankar. Resultatet blir en underhållande beskrivning, rikt illustrerad med exempel såväl från hemlandet England och födelselandet Schweiz som från Frankrike, Sverige, Holland, USA och Japan.

En enkelt men typiskt exempel på sådan fri analys ges om ett Holländskt bostadsområde: "... husens konturer var enkla, rena och skarpa, ungefär som om de ville antyda att de betraktade sina primitiva former med viss ironi eller förlägenhet." Att associera "enkla, rena och skarpa" till "ironi och förlägenhet" är ju bara en av oändligt många möjliga associationer, en som får stå för de Botton, men ändå, på sätt och vis, behaglig att ta till sig.

Mycket av resonemanget handlar om vad som egentligen är vackert och ett dominerande förslag är: "De byggnader vi tycker är vackra innehåller ett koncentrat av de kvaliteter vi lider brist på." och därmed med ett citat från Stendhal: "Skönheter tar sig uttryck i lika många stilar som det finns visioner av lyckan".

Personligen ser jag skönhet i byggnadsverk mer utifrån deras hållfasthetskonstruktion såsom stora katedraler där man kan ana kraftspelet i valven eller kedjebron i Budapest som ger ett intryck av perfekt konstruktion. Motsatsen tycker jag är fult, såsom de numera populära hyllor utan konsoler, där det väsentliga hållfasthetselementet är dolt i väggen. de Botton skriver också en del om denna aspekt, men hans bakgrund inom humaniora gör honom inte lika fascinerad som ingenjören av denna funktionella skönhet.

Men, om man tänker efter, vad som är vackert kan nog knappast analyseras, det visar ju klädmodets växlingar med all önskvärd tydlighet. Vad som får oss att ändra smak kan oftast bara avslöjas i form av en efterhandskonstruktion. de Botton har, trots sina underhållande analyser och beskrivningar förstås insett detta:
"Det har ofta räckt med några få byggnader och en bok för att andra skall ha goda exempel att följa. Nietzsche noterade att den utveckling som högtravande brukar kallas den "italienska renässansen", och vars uppkomst vi lätt föreställer oss involverade oräkneliga aktörer, i realiteten kan hänföras till blott ett hundratal individer, medan den besläktade nyskapelse som i läroböckerna benämns "klassicismens återfödelse" hade ännu färre förkämpar: en enda byggnad, Brunekkescgus Isoedake degku Ubbicebtu i Florens (1419-44), och en traktat, Leon Battiskta Albertis "De re aedificatoria libri decdem (1452, "tio böcker om byggnadskonsten"), var tillräckligt för att bibringa världen en ny mottaglighet."

Lyckans arkitektur var en underhållande bok som väckte en del tankar, men långt ifrån så läsvärd som de Bottons hittills bästa i mitt tycke: "Statusstress".

Intelligens är inget annat än förutsägelser utifrån minnet

Mitt dåliga minne beror inte på begynnande senilitet eller "Alzheimer light". Det beror på min hjärnas förmåga att själv sålla ut vad som är väsentligt! Denna trösterika slutsats drar jag av den teori för hjärnbarkens funktion som presenteras i boken On Intelligence av Jeff Hawkins/Sandra Blakeslee.

Det är visserligen, enligt Hawkins, så att vår hjärnbark *) uteslutande arbetar med minne och förutsägelser, men hjärnan bestämmer själv vad den skall "lägga på minnet" utifrån hur bra förutsägelserna är; ju bättre förutsägelser, desto mindre läggs på minnet.

 

Ungefär så här uppfattar jag att det går till: Minnet är välorganiserat och stort, någta terrabyte, så där. Den lagrar sekvenser av mönster genom arrangemang av förbindelser mellan nervceller. Men inte nog med det, dessutom renodlar den objekt och skapar ett specifikt mönster för en hund, för en häst, för min kompis, för min fru, för mina barn osv. så att jag omedelbart kan identifiera dessa objekt trots stora tillfälliga variationer i form av störningar, hårfärg, skuggor, synvinklar, röstdistortion genom telefonnät och liknande. Jämför den s.k. aritificiella intelligensens hopplösa klumpighet när det gäller att sålla ut det väsentliga vid en identifikation!

Med hjälp av detta rationellt lagrade minne av sekvenser förutsäger hjärbarken ständigt vilka nya intryck som kommer genom sinnena. Den jämför den senste strömmen av intryck med tidigare lagrade mönster, identifierar med det mest liknande och använder den lagrade mönstersekvensen för att förutsäga framtiden. Det är därför vi ser "vad vi vill se" och hör "vad vi vill höra" och tolkar in våra egna uppfattningar i det vi läser. Det är också därför som vi inte reagerar förrän något nytt uppenbarar sig, något som kommer i konflikt med det vi just förutspådde. En sådan ny uppenbarelse föranleder hjärnbarken att leta igenom nya delar av minnet för att hitta rätt igen, vi kallar det för att "hitta förklaringar" men hittar oftast bara en gammal känd sekvens av ett mönster i minnet, troligen ett renodlat sådant. Om vi inte hittar något så lägger vi den nya sekvensen tillfälligt på minnet och har därmed utökat vår förmåga till nya förutsägelser, men det krävs nog fler liknande uppenbarelser för att det skall bli någon renodling och därmed en ny, någorlunda permanent, minnesmönstersekvens.

Mitt dåliga minne beror alltså inte på något definierat sjukdomstillstånd eller ens åldern i sig, utan på att jag sett det mesta förut, åtminstone något med samma renodlade innehåll. Därmed lägger jag inte det nya på minnet. Hawkins nämner ett exempel: Han besökte teatern för ett halvår sedan med sina barn och när de nu diskuterar pjäsen har han glömt nästan hela handlingen, medan hans barn minns det mesta. Men det är inte den första pjäsen Hawkins ser i sitt liv med liknande handling eller sensmoral och hans förträffliga hjärnbark bryr sig inte om att spara på kopior. Barnen, däremot, fick en ny intressant upplevelse som kanske, för hela livet, kommer att bli deras urbild för just den sensmoral det handlade om.

Förutom denna minnesvärda (!) slutsats ger Hawkins teori många nya infallsvinklar på vårt beteende och vår inlärningsförmåga. Några som kommer för mig är: Vi drar inga slutsatser, vi letar upp gamla resultat. Vi har ingen analytisk förmåga, vi har bara en enorm minnesbank. Vår intuition beror på att vi kan jämföra sekvenser av mönster från ett område i hjärnan och prova dem i ett helt annat, tack vare att språket är detsamma; idiotiska resultat för det mesta, men någon gång en snilleblixt.

 

Hawkins dröm är för övrigt att bygga intelligenta maskiner, dvs. göra verklig artificiell intelligens. Jag delar inte hans entusiasm för ett sådant projekt, det räcker mer än väl med de sex miljarder intelligenta människor vi har, men teorin är verkligen spännande som förklaringsmodell för vår intelligens. Den är förstås något mer avancerad än min förenklade och personligt färgade bild och jag rekommenderar boken. Tack vare journalisten Sandra Blakeslee är den dessutom lättläst även för en novis inom såväl området som språket*) Det Hawkins kallar "neocortex" gissar jag kan översättas till hjärnbark.Andra bloggar om: , , ,