Varje individ är enfaldig

Jag läser idag om det olyckliga publicerandet av obduktionsbilder, som tydligen förmedlats via nätorganisationen Pirate Bay. Kalle P tycker att det handlar om yttrandefrihet och att reaktionerna mot publiceringen representerar ett gammalmodigt tänkande kring uttrycket allmänintresse.

Jag associerar till en tanke jag fick när Jimpan diskuterade folkomröstningar häromdagen. Det finns en tendens att i demokratins namn hylla den individuella rättigheten att ”vara med och bestämma” eller ”få yttra sig offentligt”. De som motsätter sig folkomröstningar anklagas för att vilja ha ”expertstyre” och betrakta massan som okunnig. På liknande sätt tolkas motståndet mot ohejdad offentlig publicering som att yttrandefrihet är förbehållet etablissemanget.

Problemet är att individen alltid är okunning, inskränkt, oansvarig och omoralisk.

Okunning och inskränkt är var och en, då vi enskilt inte tänker på alla aspekter, gör misstag, glömmer och slarvar. Men, tillsammans, i diskussioner, rättar vi till varandras misstag, skapa större kunnighet i sakfrågor och undvika allvarliga misstag.

Moral och ansvarsfullhet är något som är en kombination av uppfostran och egna erfarenheter i möten med andra människor. Den är, enligt mitt sätt att se, i grunden byggd på självbevaresledrift; är jag hygglig så är andra hyggliga mot mig, är jag elak så får jag ont tillbaka. Men detta förutsätter att mina handlingar är kända. Under anonymitet tappar vi tyvärr det mesta av dygderna. Detta tydliggörs då samhällets kontrollmekanismer sätts ur spel, såsom under krig, då mord, plundringar, våldtäkter och tortyr utövas av människor som i sin vanliga livsroll aldrig skulle kunna tänka sig att utföra sådana handlingar. Detta tycks gälla såväl väl- som lågutbildade och oavsett religion.

Är det inte också så att våldsverkare och kriminella är antingen ensamma eller bara har band till sin egen sekt och saknar den allmänna moralkontroll som upprätthålls i olika samhällsgemenskaper? Är det inte också så att den rike som kan bygga murar och undvika konfrontation och offentlighet har en tendens att tappa moralbegreppen? Ju mindre "kontrollgrupp", desto sämre moral.

Okunnighet, inskränkthet, omoral och oansvarighet kan alltså bara bekämpas genom öppenhet och diskussion.

Men, vi är anonyma är vi när vi röstar. En folkomröstning är därmed ett sätt att mäta åsikten hos en genomsnittsindivid, vilket kanske inte alltid är så lyckat för kollektivet. Anonymitet är också möjlig när vi publicerar på webben.  Den olyckliga publiceringen av obduktionsbilder är kanske en individs beslut och skulle kunna ha hindrats om flera varit med och diskuterat i förväg.

Den "gammalmodiga" yrkeshedern inom journalistkåren har kanske utvecklats evolutionärt som ett resultat av att journalistena möter varandra, sin familj och sina vänner och tvingas försvara sina handlingar inför dem, medan den nya webbpubliceringen ännu inte har hittat den form som både uppfyller krav på yttrandefrihet och krav på etik.

Måste man inte kombinera rätten till bestämmande med öppenhet, så att den med beslutanderätt får svara för sina beslut? Måste man inte kombinera yttrandefriheten med öppenhet, så att den som offentliggör känsliga uppgifter måste svara för sitt handlande?

Visst strider en sådan öppenhets-dogmatism mot skyddet gentemot makthavare, och kompromisser är förstås nödvändiga. Men vi bör väl ändå sträva efter ett samhälle där vi kan kosta på oss fullständig öppenhet och därmed förhindra klavertramp från alla oss enfaldiga individer.

Kommentarer
Postat av: farmorgun

Tingsrätten borde ha använt sig av sekretesslagens bestämmelser till skydd för den enskilde individen för och hemligstämplat bilderna, annars gäller Offentlighetsprincipen. Och The Pirate Bay har inte lagt ut materialet utan en privatperson som använt sig av deras teknikplattform, som möjliggör att människor delar med sig av material. Det som redan spridits kan inte stoppas och dessutom måste TV4 vara medveten om att de bidrog till en ökad spridning - varför? Ja, det kan vi bara spekulera i , men jag har några möjliga förklaringar.

Postat av: Heiti Ernits

"Den olyckliga publiceringen av obduktionsbilder är kanske en individs beslut och skulle kunna ha hindrats om flera varit med och diskuterat i förväg."Egentligen handlar detta om att de nya möjligheterna som teknologin ger för informationsspridningen kommer att ställa större "krav" på informationshanteringen. Främst av information som har karaktären att den kan orsaka enskilda människor (civila, icke-makthavare) lidande eller skada. Det märkliga i det här fallet var att åklagaren inte valde att dölja (=icke offentlig material) fotografierna.

Att sen spridningen sker får väl vara ett allmännt mått på "moraltillståndet" hos de inivider som väljer att sprida detta vidare. I vissa fall kanske det enbart handlade om nyfikenhet pga. medias rapportering. Dvs. inga moraliska betänkligheter - som tyvärr ledde till en handling som familjer upplevde som kränkande.

2008-09-10 @ 00:00:38
URL: http://heiti.blogspot.com
Postat av: Thomas Svensson

Jag är medveten om att materialet det i detta speciella fall borde ha hemligstämplats.Min reflektion avser de nya möjligheterna med internetspridningen, när ett misstag nu begåtts. Jag menar att "moraltillståndet" är, och måste vara, beklagansvärt hos individer. Vi behöver en mekanism som tvingar individen att stå till svars för sina handlingar, i förhållande till sina medmänniskor. Det är sådana mekanismer som triggar "betänkligheterna".

2008-09-10 @ 06:59:41
Postat av: charlotte

Jag håller med dig Thomas. Det duger inte att bara säga "Det var de som gjorde fel".

2008-09-10 @ 12:22:45
URL: http://kamfertext.blogspot.com
Postat av: Jimmy

Intressant! Men Deweys resonemang, som jag anknyter till, utgår inte från individuella rättigheter om att "vara med och bestämma" (även om jag undrar vad det är för fel på övertygelser om sådana rättigheter). Den bygger på poängen att individer är just begränsade.Men offentligheter (<i>Publics</i>) har den fördelen att den kopplar ihop en mängd individer kring en fråga, låter dem öppet diskutera med varandra - och konsensus är inte idealet, snarare är det viktigt att det är öppet för en mångfald åsikter och infallsvinklar. Poängen är att en sådan offentlighet - givet att relevant och korrekt information kring sakfrågan finns att tillgå - kommer fram till mycket bättre svar än vad någon enskild expert eller grupp av experter någonsin kan göra. Det är detta som är huvudpoängen, inte att individer har rätt att "vara med och bestämma" (även om de har just det, när det är angelägenheter som berör dem).Att vi är anonyma när vi röstar är egentligen en bisak. Jag vill skilja på själva röstningen och processen fram dit. Det är under den processen som en offentlighet är verksam.

2008-09-11 @ 09:28:42
URL: http://jimpan.wordpress.com/
Postat av: Thomas Svensson

Jimmy: Jag polemiserade egntligen inte alls mot dig eller Dewey, du gav mig bara en tanke som jag vidare associerade till allmängods som "att vara med att bestämma". Jag hoppas att det framgår att jag håller med Dewey i att mångfalden berikar och att expertisen inte räcker till.Men är det verkligen en bisak att vi är anonyma när vi röstar? Min poäng är att jag inte tror det. Våra åsikter är inte desamma i ensamheten som i offentligheten och det anonyma röstandet blir ett genomsnittsmått på uppfattningen hos den individuella svaga människan.

2008-09-11 @ 18:06:03

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback